Dňa 1. januára 2009 nadobudla platnosť

vyhláška MVSR č.478/2008 Z.z.
o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach
prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.
Táto vyhláška ustanovuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho
uzáveru a zároveň zrušuje
vyhlášku MVSR č.285/2001 Z.z.
.
POŽIARNYM UZÁVEROM SA ROZUMIE:
 
 
 
1a. dvere požiarne odolné (bráni šíreniu tepla, obmedzuje šírenie tepla alebo bráni prenosu plameňa)
1b. dvere dymotesné (bráni prieniku dymu)
1c. dvere kombinované (bráni šíreniu tepla a prieniku dymu, obmedzuje šírenie tepla a bráni prieniku dymu alebo bráni prenosu
plameňa a prieniku dymu)
2a. okno požiarne odolné
2b. okno dymotesné
2c. okno kombinované
3a. klapka požiarne odolná
3b. klapka dymotesná
3c. klapka kombinovaná
4. dopravníkový uzáver
5. oddeľujúca konštrukcia
 
NA POŽIARNOM UZÁVERE SA VYKONÁVA:
1.
údržba (vykonáva iba výrobca PU, ak si vykonávanie údržby vyhradil v prevádzkových predpisoch, alebo bol o jej vykonanie
požiadaný vlastníkom, správcom, alebo nájomcom nehnuteľnosti, alebo osoba zodpovedná za údržbu PU1)
 
2.
kontrola (vykonáva technik PO)
1 Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zabezpečí preukázateľne školenie osoby zodpovednej za údržbu PU
výrobcom PU. Ak výrobca PU nevykonáva školenie, vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zabezpečí preukázateľne
oboznámenie osoby zodpovednej za údržbu PU s prevádzkovými pokynmi.
ÚDRŽBA PU POZOSTÁVA Z:
 
3.
preventívnej údržby
 
4.
opravy
 
5.
prehliadky
Preventívnou údržbou PU sa:
zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a
vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu.
Za vykonanie preventívnej údržby PU inštalovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje aj vykonanie
prevádzkovej údržby PU osobou na vykonávanie prevádzkovej údržby a opráv PU podľa
vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z.
 
Opravou PU sa:
zabezpečuje obnovenie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a
vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu.
Prehliadkou PU sa:
overuje vybavenosť PU, jeho funkčnosť a zabezpečenie energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na
uskutočnenie úkonov overenia funkčnosti a overenia zabezpečenia dodávky energie alebo hasiacej látky je potrebné
neštandardné náradie, jednoúčelová technická pomôcka alebo externý merací prístroj (ďalej len „technická podpora“).
 
Kontrolou PU je:
súbor úkonov pozostávajúci z overovania vybavenosti PU, jeho funkčnosti, zabezpečenia energie alebo hasiacej látky, ak sa
ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov nie je potrebná technická podpora (najmenší rozsah kontroly PU je
uvedený v prílohe č.5 vyhlášky).
Za vykonanie kontroly PU inštalovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje aj vykonanie bežnej údržby
PU technikom PO podľa
vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z.
.
LEHOTY – PERIÓDY:
 
Preventívna údržba:
 
vykonáva sa v lehotách určených v prevádzkových pokynoch
 
najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú lehoty
 
Prehliadka:
 
raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu
 
bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe PU a po oprave PU
 
Oprava:
 
bez zbytočného odkladu po zistení poruchy PU (oprava sa vykoná vrátane prehliadky)
 
Kontrola:
 
vykonáva sa v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník, správca alebo nájomca neučil kratšiu lehotu
 
OZNAČENIE PU:
 
6.
PU musí byť označený značkou zhody a sprievodnými údajmi podľa osobitného predpisu. Značka zhody a sprievodné údaje
musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj po inštalácii PU. Za sprievodné údaje sa považuje aj
označenie PU podľa
vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z
. umiestnené na PU pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
 
7.
Ak dvere uzatvárajú na únikovej ceste trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii, ktorý je únikovým východom, miesto úniku
musí byť označené značkou pre núdzový východ podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády č.387/2006) a môže byť
označené nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT. Za označenie únikového
východu sa považuje aj nápis ÚNIKOVÝ VÝCHOD podľa
vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z.
umiestnený na PU pred
nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
 
8.
PU musí byť označený nápisom, POŽIARNE DVERE, POŽIARNE OKNO, POŽIARNA KLAPKA, POŽIARNY UZÁVER
(oddeľujúca konštrukcia) A DOPRAVNÍKOVÝ UZÁVER. Výška písma je najmenej 30mm. Označenie sa netýka bytov a stavieb
na bývanie skupiny A. Za označenie sa považuje aj nápis POŽIARNY UZÁVER podľa
vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z.
umiestnený na PU pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA PU OBSAHUJE:
 
9.
certifikát alebo vyhlásenie o zhode
 
10.
prevádzkové pokyny1
 
11.
prevádzkový denník2, ktorého súčasťou sú aj doklady o:
 
absolvovaní školenia zodpovednej za údržbu PU výrobcom
 
oboznámení osoby zodpovednej za údržbu PU s prevádzkovými pokynmi, vykonanom vlastníkom, správcom alebo nájomcom
nehnuteľnosti
 
potvrdenia o vykonaní údržby výrobcom PU
 
výstupy z riadiaceho systému vykonávajúceho automatickú prehliadku PU, ak tento spôsob jeho prehliadky je inštalovaný:
1. Za prevádzkové pokyny sa považujú aj prevádzkové pokyny vyhotovené prevádzkovateľom PU podľa
vyhlášky MVSR
č.285/2001 Z.z.
2. Za prevádzkový denník a za jeho vedenie sa považuje aj prevádzkový denník a jeho vedenie podľa
vyhlášky MVSR
č.285/2001 Z.z.
. Prevádzkový denník sa vedie osobitne pre: požiarne dvere, okná, klapky, dopravníkové uzávery,
oddeľujúce konštrukcie.
PREVÁDZKOVÝ DENNÍK PU OBSAHUJE:
 
12.
identifikačné údaje PU
 
13.
meno a priezvisko osoby zodpovednej za údržbu PU (ak si údržbu nevyhradil výrobca)
 
14.
meno výrobcu a odkaz na prevádzkové pokyny, ak si výrobca vyhradil vykonávanie údržby
 
15.
záznamy o vykonaní údržby PU (zapisuje: osoba zodpovedná za údržbu PU, alebo výrobca, alebo technik PO, ak výrobca
vydal iba potvrdenie o vykonaný údržby PU)
 
16.
záznamy o vykonaní kontroly PU technikom PO
 
17.
záznamy o poruche PU a vykonané opatrenia na zabezpečenie jeho akcieschopnosti
ZÁZNAM O VYKONANÍ ÚDRŽBY PU OBSAHUJE:
 
čitateľný dátum ukončenia údržby
 
rozsah vykonania údržby
 
návrh opatrení na odstránenie nedostatkov v prípade ich zistenia
 
meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej za údržbu
 
(alebo) názov výrobcu, ktorý vykonal údržbu
 
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá v mene výrobcu vykonala údržbu
Záznam o vykonaní údržby PU, ak výrobca vydal iba potvrdenie o vykonaní údržby obsahuje:
 
číslo potvrdenia o vykonaní údržby výrobcom
 
dátum vykonania údržby
 
Záznam o poruche PU obsahuje:
 
čitateľný dátum zápisu
 
meno a priezvisko osoby, ktorá zápis vykonala
 
opis poruchy PU
 
 
 
 
 
Info: 
 
VYHLÁŠKA č. 478/2008 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky