Vytlačiť

  

Požiarne dvere slúžia k uzavretiu otvorov v požiarnych stenách v prípade požiaru.

Spôsob zatvárania, popr. uzatvárací mechanizmus (dverové zatvárače), musí zodpovedať prevádzkovým podmienkam. 

 

Druhy požiarnych dverí:

1. Požiarne dvere

    brániace šíreniu požiaru otvormi v požiarne deliacich konštrukciách (EI)
    obmedzujúce šírenie požiaru otvormi v požiarne deliacich konštrukciách (EW)

 

2. Dymotesné požiarne dvere

    brániace šíreniu požiaru, prieniku dymu a splodín horenia otvormi v požiarne deliacich konštrukciách (EI-SC)
    obmedzujúce šírenie požiaru a bránia prieniku dymu a splodín horenia otvormi v požiarne deliacich konštrukciách (EW-SC)

Triedy požiarnej odolnosti pre požiarne dvere typu EI a EW sú 15, 30, 45, 60 alebo 90 minút.

 

 Značenie požiarnych dverí

 Požiadavky na značenie požiarnych dverí sú uvedené vo Vyhláške Ministerstva vnútra č. 202/1999 Zb., ktorou sa stanovujú technické podmienky požiarnych dverí, dymotesných dverí a dymotesných požiarnych dverí.

Označenie požiarnych dverí EI – celistvosť konštrukcie a tepelná izolácia konštrukcie

Označenie požiarnych dverí EW – celistvosť konštrukcie a hustota tepelného toku radiácie z povrchu konštrukcie

Požiarne dvere, dymotesné dvere a dymotesné požiarne dvere musia byť označené

a) písmennou značkou

    EI na požiarnych dverách brániacich šíreniu požiaru
    EW na požiarnych dverách obmedzujúcich šírenie požiaru
    SC na dymotesných dverách brániacich prieniku dymu
    EI-SC na dymotesných požiarnych dverách
    EW-SC na dymotesných požiarnych dverách

 

b) číselnou značkou hodnoty dosiahnutej požiarnej odolnosti v minútach vyjadrenou arabskými číslicami (napr. 15, 30 atd.),

c) značkou druhu konštrukcie DP1, DP2, DP3 vyjadrujúcou druh použitej konštrukcie z hľadiska horľavosti a spôsobu zabudovania použitých stavebných hmôt,

d) grafickou značkou +O , ak je súčasťou konštrukcie dvernej zostavy požiarne alebo dymové tesnenie,

e) v prípade použitia sklenenej výplne značkou EI alebo EW podľa použitého typu, číselnou hodnotou dosiahnutej požiarnej odolnosti v minútach, hrúbkou tabule skla v mm, a to v ploche skla (napr. EW-45-6); značenie môže byť doplnené značkou výrobcu alebo dovozcu.

Značenie požiarnych dverí, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je funkčné vybavenie (dverný zatvárač), sa doplní o písmennú značku C (EI-C alebo EW-C).

Písmenné, číselné a grafické značky o výške najmenej 5 mm sa uvádzajú v nasledujúcom slede: napr. EI 30 DP2 +O (t.j. požiarne dvere brániace šíreniu tepla s požiarnou odolnosťou 30 minút definované ako konštrukcie druhu DP2 vybavené požiarnym alebo dymovým tesnením). V prípade, že tieto požiarne dvere sú súčasne dymotesnými požiarnymi dvermi, dopĺňa sa značenie takto: EI-SC 30 DP2 +O .

Značenie sa vykonáva priamo na každom jednotlivom výrobku (t.j. na dverách a rámoch) v miestach, ktoré sú pre kontrolu prístupné i po zabudovaní dverí v stavbe. Značenie musí byť viditeľné, trvale čitateľné a nezmazateľné po celú dobu stanovenej alebo obvyklej životnosti výrobku.

 

 

Sunday the 25th. WIPO s.r.o. | Home |